کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -ت‍وزی‍ع‌ -اب‍زار وس‍ای‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو --ت‍وزی‍ع‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -ت‍وزی‍ع‌ -اب‍زار وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
طرف‍دارح‍ق‌، م‍ه‍رداد
زای‍پ‌، گ‍ون‍ت‍ر ج‍ی‌
س‍الاری‌ خ‍و، رض‍ا
زای‍پ‌، گ‍ون‍ت‍ر
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور، م‍رک‍ز داده‌ ورزی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی :تامین انرژی و توزیع برق شهری ، تدابیر و مقررات ایمنی
زایپ ، گونتر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ز۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترکیب بارگذاری نیروها بر سازه های پست های فشارقوی
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های انتقال نیرو
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری درپست های فوق توزیع
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی درپست های فشار قوی
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین کمکی درپست های فشار قوی
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال موج گیرهادرپست های فشار قوی
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب درپست های فشارقوی (LVAC)
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت تجهیزات در سیستم توزیع برق
سالاری خو، رضا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۷‬,‭‌ع۶‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرکت های دارنده گواهینامه مطابقت با استانداردهای تولید تجهیزات صنعت برق
پژوهشگاه نیرو . مرکز آزمایشگاه های مرجع ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۲‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های توزیع برق هوایی روکش دار و عایق شده ( هادی های هوایی روکش دار، کابل های خودنگهدار و کابل های فاصله دار)
طرفدارحق ، مهرداد ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭ط۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی
زایپ ، گونتر جی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ز۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک