کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- ت‍وزی‍ع‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍رق‌-خ‍طوط-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : گ‍ی‍لان‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۴:خ‍راس‍ان‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵:م‍ازن‍دران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ ، ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ - س‍ن‍دی‍ک‍ای‌ س‍ازن‍دگ‍ان‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ت‍راس‌
۴-۱
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌م‍ازن‍دران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق ؛  ۳۱۰۳،۵۵۹۴ ،۵۵۹۵ ،۴۷۸۷ ۴-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :بندر عباس ۲۷-۲۸ فروردین ۱۳۷۳
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( چهارمین :۱۳۷۳ : بندر عباس ) ؛  بندر عباس شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق مازندران - بابلسر- ۱۹و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (ششمین :۱۳۷۵:مازندران ) ؛  مازندران شرکت توزیع نیروی برق مازندران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق خراسان - مشهد مقدس ۳ و ۴ خرداد۱۳۷۴
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (پنجمین :۱۳۷۴:خراسان ) ؛  مشهد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هفتمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ( سومین :۲۱ و ۲۲اردیبهشت ۱۳۸۱ : شیراز) ؛  [شیراز] شرکت برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هشتمین :۱۳۸۲ :تهران ) ؛  تهران اتحادیه شرکتهای توزیع تابعه برق تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :گیلان ۲-۱ تیرماه ۱۳۷۰
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( اولین :۱۳۷۰ : گیلان ) ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق اردیبهشت ۱۳۷۱
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دومین :۱۳۷۱ : اصفهان ) ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه زنجان ( .برگزارکنندگان )دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( نهمین :۱۳۸۳ :زنجان ) ؛  زنجان دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( یازدهمین : ۱۳۸۵ :مازندران ) ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( سیزدهمین : ۱۳۸۷ :گیلان ) ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هجدهمین : اردیبهشت ۱۳۹۲: کرمانشاه ) ؛  تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هفدهمین : اردیبهشت ۱۳۹۱: تهران ) ؛  تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دوازدهمین : ۱۳۸۶ :تهران ) ؛  تهران شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ، شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران - سندیکای سازندگان تجهیزات برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۴ و ۱۵اردیبهشت ۱۳۸۴
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دهمین : ۱۳۸۴:تبریز) ؛  تهران دانشگاه تبریز، شرکت برق منطقه ای تهران آذربایجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ارسال شده در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی در سال ۹۲
اهواز تراس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌م۲۷۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ارسال شده در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی در سال ۹۲
اهوازbتلفن ناشر :09356051175 ،آدرس ناشر :ابتدای کوی شهید باهنر - منطقه 5 پ . 3 تراس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌م۲۷۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان - ۸ و ۹اردیبهشت ۱۳۹۴
زاهدان شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1066 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2