کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- ت‍وزی‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ -ن‍ی‍رو-ت‍وزی‍ع‌ -ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو-ت‍وزی‍ع‌-ای‍ران‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- ت‍وزی‍ع‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍ه‍د -- ت‍وزی‍ع‌ -- خ‍ودک‍اری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ب‍ار در ح‍وزه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌
ای‍ران‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- ب‍وش‍ه‍ر -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌ ن‍ژادآس‍ت‍ان‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍ص‍ورزاده‌، ه‍ادی‌
ج‍واه‍ری‌، اح‍س‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ری‍اح‍ی‌، رض‍ا
اس‍دن‍ی‍ا، ض‍ی‍اء م‍ه‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر
ف‍رزی‍ن‌ پ‍ور، پ‍روی‍ز
ح‍ام‍د، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ات‍ح‍اد
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ب‍رق‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ج‍ن‍وب‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اره‌ ج‍ن‍وب‌
م‍ت‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مشخصات پروژه های تهیه و توزیع برق شهری موجود در:مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
سازمان برنامه و بودجه .مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌س۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق ایران در برنامه چهارم عمران کشور
وزارت آب وبرق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: گ‌-۶۹۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توصیفگرهای پستهای انتقال نیرو و فوق توزیع مربوط به قرارداد با سازمان برق ایران
مرکز تحقیقات نیرو .بخش برق ؛  تهران متن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۷۰۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و تحولات توزیع نیروی برق در ایران
محمودی ، محمدناصر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌م۳‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعات مالی صنعت برق در سال ۱۳۷۴
اسدنیا، ضیاء مهین ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۱/۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخصه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیروگاه گازی جنوب اصفهان اولین نیروگاه خصوصی ایران با روش BOT
منصورزاده ، هادی ؛  تهران شرکت نیروگاه جنوب اصفهان   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجدید ساختار در صنعت برق و گذری بر بازار برق ایران
ریاحی ، رضا ؛  تهران شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ت۳ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بازار برق ایران
تهران شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، روابط عمومی و امور بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه پروژه های پایان یافته - محل نگهداری دبیر خانه تحقیقات برق
تهران تحقیقات برق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 526 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صنعت برق ایران در آیینه تاریخ
حامد، محمدصادق ؛  تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا ۹‌ح۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۹۰سال صنعت برق در بوشهر
فرزین پور، پرویز ؛  بوشهر ستاره جنوب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹‍ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اتوماسیون شبکه های توزیع برق راهی ناگزیر و نیازی فوری برای ارتقای قابلیت اطمینان و حرکت به سوی هوشمندی شبکه ها
جواهری ، احسان ؛  مشهد شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرکت های دارنده گواهینامه مطابقت با استانداردهای تولید تجهیزات صنعت برق
پژوهشگاه نیرو . مرکز آزمایشگاه های مرجع ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۲‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجدید ساختار و گذری بر بازار برق ایران
ریاحی ، رضا ؛  تهران شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هجدهمین : اردیبهشت ۱۳۹۲: کرمانشاه ) ؛  تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هفدهمین : اردیبهشت ۱۳۹۱: تهران ) ؛  تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
تهران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع با اولویت روش های متدوال در توزیع برق گیلان
حیدری نژادآستانه ، حسین ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ح۹‍ه۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2