کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍زرگ‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
رن‍گ‍ه‍ا
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍رق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
م‍ق‍ررات‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
گ‍رش‍ن‍گ‍ور
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
وزارت‌ ن‍ی‍رو - ام‍ور ب‍رق‌ - دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ن‍ظارت‌ ب‍رق‌
دوس‍ت‍ک‍ام‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ( م‍ش‍ان‍ی‍ر)
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‌ ات‍رک‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حفاظت استاندارد
ایران .وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فردی برای کار در نیروگاهها، پستهای انتقال و توزیع نیرو، خطوط انتقال برق و شبکه های کابل
دوستکام ، مهدی ؛  ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس دستگاههای کنترل حرارتی :اندازه گیری ها و حفاظتها( ابزار دقیق )در نیروگاهها
آزموده ، ابوالفضل ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرائط بهره برداری از دستگاههای برقی در نیروگاهها و پستهای انتقال نیرو
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
آزموده ، ابوالفضل ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در صنعت برق
افضل پور، محمد ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۲۳
استاندارد و مقررات ایمنی توزیع صنعت برق ، تعمیرات شبکه زمینی فشار متوسط
وزارت نیرو - امور برق - دفتر مهندسی و نظارت برق ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی صنعت برق
سازمان مدیریت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای ایمنی ( جلد اول )
کمیته ایمنی مشانیر ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۰۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات بخش شیمی نیروگاه بزرگ اصفهان
تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۰۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات خصمانه علیه صنعت برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۷‬,‭د۵‌ت۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک