کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( ۱۳۷۲ :ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌( س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۷۴ : متمم مجموعه مقالات
کنفرانس مهندسی برق ایران ( سومین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی برق ایران :۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کنفرانس مهندسی برق ایران ( ۱۳۷۲ :تهران ) ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۷۴
کنفرانس مهندسی برق ایران ( سومین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ( قدرت )سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ( اردیبهشت ۱۳۷۴ ) دانشگاه علم و صنعت ایران
کنفرانس مهندسی برق ایران ( سومین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹‌م۳۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۰ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک