کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍وره‍ای‌ دی‍زل‍ی‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ان‍رژی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ف‍ران‍س‍ه‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍رق‌
آم‍ار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌زاده‌، س‍ع‍ی‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ورائ‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ره‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی وضعیت تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭د۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت بهره برداری و تعمیرات شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،و۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :تاسیسات ودستگاههای تولید کننده ومصرف کننده انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۹.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال ( شماره ۳۱ ، تیرماه ۱۳۷۵)
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان .معاونت انتقال نیرو ؛  اصفهان وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه مشترک برق ما بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس
شرکت سهامی انتقال و تولید نیروی برق ایران (توانیر ).مرکز خدمات مهندسی اطلاعات توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نحوه تامین نیاز قدرت پیک و انرژی در شبکه سراسری
شرکت توانیر .دفتر بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی مقدماتی تولید نیروی برق کشور( تا سال ۱۳۶۸)
[بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار برق ایران :گزارش آماری شش ماهه اول سال ۱۳۴۸ موسسات برق تحت مدیریت وزارت آب و برق
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [بی جا وزارت نیرو   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق ایران در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ژنراتور
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی تولید و تعمیرات
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات روغن های عایق مورد مصرف در تولید و انتقال نیروی برق
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ذخیره انرژی هوای فشرده به عنوان ذخیره انرژی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حاصل سیاستهای منطقی در تولید برق کشور فرانسه
۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست مشخصات پروژه های خطوط انتقال نیرو در کشور موجود در مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی و انتشارات
نورائی آشتیانی ، فرشته ؛  [بی جا] انتشارات سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با اصول موتورهای دیزل
مهدی زاده ، سعید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۲
معینی ، شهره ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9