کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍رق‌-خ‍طوط-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
ب‍رق‌، ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : گ‍ی‍لان‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۴:خ‍راس‍ان‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵:م‍ازن‍دران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ارس‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ال‍ب‍رز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ ، ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ - س‍ن‍دی‍ک‍ای‌ س‍ازن‍دگ‍ان‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‌
۴-۱
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌م‍ازن‍دران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق ؛  ۳۱۰۳،۵۵۹۴ ،۵۵۹۵ ،۴۷۸۷ ۴-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :بندر عباس ۲۷-۲۸ فروردین ۱۳۷۳
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( چهارمین :۱۳۷۳ : بندر عباس ) ؛  بندر عباس شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق مازندران - بابلسر- ۱۹و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (ششمین :۱۳۷۵:مازندران ) ؛  مازندران شرکت توزیع نیروی برق مازندران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق خراسان - مشهد مقدس ۳ و ۴ خرداد۱۳۷۴
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (پنجمین :۱۳۷۴:خراسان ) ؛  مشهد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هفتمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ( سومین :۲۱ و ۲۲اردیبهشت ۱۳۸۱ : شیراز) ؛  [شیراز] شرکت برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی حریم خطوط انتقال نیرو
سمینار تخصصی حریم خطوط انتقال نیرو( اولین :۱۳۸۱:تهران ) ؛  تهران دانشکده صنعت آب و برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌م۴‌س۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هشتمین :۱۳۸۲ :تهران ) ؛  تهران اتحادیه شرکتهای توزیع تابعه برق تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :گیلان ۲-۱ تیرماه ۱۳۷۰
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( اولین :۱۳۷۰ : گیلان ) ؛  گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق اردیبهشت ۱۳۷۱
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دومین :۱۳۷۱ : اصفهان ) ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( یازدهمین : ۱۳۸۵ :مازندران ) ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( سیزدهمین : ۱۳۸۷ :گیلان ) ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دوازدهمین : ۱۳۸۶ :تهران ) ؛  تهران شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ، شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران - سندیکای سازندگان تجهیزات برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۴ و ۱۵اردیبهشت ۱۳۸۴
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( دهمین : ۱۳۸۴:تبریز) ؛  تهران دانشگاه تبریز، شرکت برق منطقه ای تهران آذربایجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان - ۸ و ۹اردیبهشت ۱۳۹۴
زاهدان شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1066 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق کرج - ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
کرج شرکت توزیع نیروی برق البرز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1067 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک