کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ ان‍رژی‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
 
پدیدآور:
دی‍اث‌ - گ‍ون‍ث‍ال‍ث‌ ، ف‍ران‍س‍ی‍س‍ک‍و
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍ات‍ی‍د دان‍ش‍گ‍اه‌، ی‍اد ع‍ارف‌، ب‍ه‌آوران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بیلینتون ، روی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره انرژی در سیستم های قدرت
دیاث - گونثالث ، فرانسیسکو ؛  تهران انتشارات اساتید دانشگاه ، یاد عارف ، به آوران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۹۸۰‬,‭د۹ذ۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک