کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌-س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا- پ‍ای‍داری‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طی‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- پ‍ای‍داری‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- پ‍ای‍داری‌
ب‍رق‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - پ‍ای‍داری‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
آن‍درس‍ون‌، ی‍وران‌
ن‍ظری‌ ه‍ری‍س‌، ف‍ره‍اد
پ‍ال‌، ب‍ی‍ک‍اش‌
دوگ‍ان‌، راج‍ر
ش‍اه‍ی‍ده‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
س‍ان‍ک‍اران‌، س‍ی‌
ک‍راری‌، م‍ه‍دی‌
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آری‍لاگ‍ا، ج‍وس‌
لای‌، ل‍وی‌ - ل‍ی‌
زل‍ف‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ف‍روزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ی‍زد
ب‍ه‌آی‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ت‍ع‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایداری و کنترل سیستمهای قدرت
تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هارمونیک ها در شبکه های قدرت
صادقی ، حسین ؛  تهران دانشگاه صنتعی امیرکبیر،مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ص۲‌ه۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت توان
آریلاگا، جوس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۳۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
کراری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجدید ساختار و مقررات در صنعت برق
لای ، لوی - لی ؛  تهران شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۷‬,‭‌ل۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت توان سیستم های الکتریکی
دوگان ، راجر ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭د۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت توان و اثرات آن بر تجهیزات فشار قوی
باقری ، مهدی ؛  تهران مولف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به مهندسی ارزش و مطالعات موردی در صنعت برق
زلفی ، ابراهیم ؛  قم به آیین   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۸‬,‭ز۸‌ن۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مفاهیم و آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد سیستمهای کنترل خطی
نظری هریس ، فرهاد ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۰‬,‭‌ن۶آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به مهندسی ارزش و مطالعات موردی در صنعت برق
زلفی ، ابراهیم ؛  قم به آیین   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۸‬,‭ز۸‌ن۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستم های قدرت
آندرسون ، یوران ؛  اهواز شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۸د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل مقاوم در سیستم های قدرت
پال ، بیکاش ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۷‬,‭‌پ۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده
شاهیده پور، محمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت توان
سانکاران ، سی ؛  یزد اندیشمندان یزد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌س۱۶‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک