کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ای‌ آب‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍داره‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اخ‍وان‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو( م‍ت‍ن‌)
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
داس‌،رب‍ات‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍اش‍ی‌، اح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
روش‍ن‌م‍ی‍لان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ک‍ی‍وم‍رث‌
[ت‍وان‍ی‍ر]
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ش‍رق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ت‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و ترکیب مدار
تیمز، گابورسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌ت۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل شبکه های الکتریکی
گیوی ، حسن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌گ۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تلفات انرژی الکتریکی و ضرورت کاهش آن :بررسی تلفات در شبکه برق آذربایجانشرقی
روشن میلانی ، کریم ؛  آذربایجانشرقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح شبکه های قدرت
رضایی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل برنامه های کامپیوتری مطالعه سیستم و شبکه
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو( متن ) ؛  تهران متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری شبکه ها :مبانی مهندسی برق
شماره راهنما: گ‌-۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛  ارومیه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات :دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (دومین :اردیبهشت :۱۳۷۱)
[تهران ] [توانیر]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
کاشی ، احمد ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ناهنجاری در شبکه به هم پیوسته هند در روز دوم ژانویه ۲۰۰۱
داس ،رباتی ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین روشی برای تشخیص نقاط ضعف دینامیک شبکه های برق باتوجه به آزمایشات انجام شده روی برنامه های کامپیوتری مورد استفاده در شبیه سازی شبکه برق ایران
وزارت نیرو .کمیته ملی مطالعات برق ایران ؛  تهران کمیته ملی مطالعات برق ایران   ، ۱۳
شماره راهنما: ک‌-۱۷۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی توجیه پذیری نیروگاه آبی سیمره درشبکه برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی توجیه پذیری نیروگاه آبی سیمره درشبکه برق ایران بااستفاده ازنرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۶۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برقرسانی شبکه برق استان قم سال ۱۳۸۵
اخوان ، عباس ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۶/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شبکه انتقال برق کشور سال ۱۳۷۸
معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر برنامه ریزی شبکه برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5