کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د ، آرت‍وری‍وج‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
آص‍ف‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍راژا، ب‍ی‌ .ال‌
آن‍درس‍ن‌، چ‍ارل‍ز
گ‍ری‌ ، ال‍ک‍س‍ان‍در
وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
راپ‍س‍ون‌، ای‌ .ت‍ی‌ .آ
پ‍اس‍ک‍و، ک‌ .ج‌
ش‍ی‍ل‍ل‍و ، آل‍وی‍س‌
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاه فن فشار قوی
تهران افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی فشار قوی الکتریکی
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی مهندسی برق
شعاری نژاد، سعید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۷‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواص مواد در مهندسی برق
پاسکو، ک .ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۳‬,‭‌پ۲‌خ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب اول :مدار
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، -۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب دوم :الکترونیک
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب سوم :ماشینها و کنترل
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای مهندسی وسترمان
تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و عملی الکتریسته صنعتی
گری ، الکساندر ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل عمومی مهندسی برق
آصفی ، سعید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۴۱‬,‭آ۶‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دوره جامع برق و الکترونیک :خودآموز با روش برنامه ای
آندرسن ، چارلز ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مواد، اعداد،هادیهای برق
شیللو ، آلویس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در مبانی مهندسی برق ( اصول تجربی )
راپسون ، ای .تی .آ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی برق
تراژا، بی .ال ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ت۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی در برق و کمکهای اولیه
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭و۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی مهندسی برق و الکترونیک
گلستانی داریانی ، نادر ؛  [تهران ] موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌گ۸و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها
تهران موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران   ، -۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵‬,‭-۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9