کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌ ه‍ری‍س‌، ف‍ره‍اد
ح‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار،- ۱۳۵۱
خ‍س‍روی‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ،ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ارک‍ان‌، م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
س‍اد
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
ف‍روزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها
تهران موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران   ، -۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵‬,‭-۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق ( سیستمهای خطی )
خسرویان کرمانی ،کامران ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌خ۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب برق
اصفهان ارکان ، موسسه علمی پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۲‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی برق
تهران bتلفن ناشر , :43-66961537آدرس ناشر :تهران -م انقلاب - خیابان منیری جاوید-پلاک -39واحد4 ساد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۷۳۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های چهارگزینه ای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ( الکترونیک -قدرت -کنترل -مخابرات )ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد...
تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴۵۶۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمون های نظام مهندسی برق به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی
حزائی ، هوشیار،- ۱۳۵۱ ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۴۴‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق همراه با پاسخهای تشریحی سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲
نظری هریس ، فرهاد ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۶‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک