کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو --ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
زای‍پ‌، گ‍ون‍ت‍ر
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ن‌ آوران‌
[ب‍ی‌ ج‍ا]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی در برق و کمکهای اولیه
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭و۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی :تامین انرژی و توزیع برق شهری ، تدابیر و مقررات ایمنی
زایپ ، گونتر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ز۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تانش
ساری [بی جا]   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق
همدان فن آوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭‌م۳۳‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های ایمنی تعمیرات انتقال نیروی برق
ساری مرکز انتشارات توسعه علوم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭د۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک