کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍الا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌( ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵:ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ وزم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۳)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(دوازده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۶:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌( ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۸۴:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ای‍ران‌( ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ :۱۸-۲۰اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۸۰: ت‍ه‍ران‌ :دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
س‍م‍ی‍ن‍ارم‍دی‍ری‍ت‌ ک‍الا در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ک‍ش‍ور (اول‍ی‍ن‌ :۲۲-۲۳ خ‍رداد۱۳۷۳ : ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌( ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۸۳:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ی‍ام‌ م‍ت‍ن‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍ی‍ن‌ طوس‍ی‌.دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
ت‍ک‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو،دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
وزارت‌ ن‍ی‍رو، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍ارس‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس کاربرد کامپیوتر در نظارت و کنترل نیروگاهها و شبکه های برق تهران - توانیر نهم تا دوازدهم تیرماه
تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولین سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ،یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۳
سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ( اولین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه وخلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ۱۴-۱۶ آبان ۱۳۷۵
کنفرانس بین المللی برق ( یازدهمین :۱۳۷۵:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو،دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی برق ،تهران ۱۴-۱۶ آبان ۱۳۷۵
کنفرانس بین المللی برق ( یازدهمین :۱۳۷۵: تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی برق ،۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی برق ( دهمین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین الللی برق ، ۱۲-۱۴ آبان ماه ۱۳۷۶ تهران
کنفرانس بین الللی برق (دوازدهمین :۱۳۷۶:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین الللی برق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، ۲۲-۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷
کنفرانس مهندسی برق ایران (ششمین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالین طوسی .دانشکده مهندسی برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گردهمایی بررسی مشکلات ساخت داخل در صنعت برق :مجموعه مقالات
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران ] تکاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۸-۲۰ آبان ماه ۱۳۷۷ تهران
کنفرانس بین المللی برق (سیزدهمین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۰-۱۲ آبان ماه ۱۳۷۸ تهران
کنفرانس بین المللی برق (چهاردهمین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین الللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت کالا در صنعت برق کشور تاریخ ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۱۳۷۳
سمینارمدیریت کالا در صنعت برق کشور (اولین :۲۲-۲۳ خرداد۱۳۷۳ : تهران ) ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۶-۱۸آبان ماه ۱۳۷۹ تهران
کنفرانس بین المللی برق ( پانزدهمین :۱۶-۱۸ آبان ۱۳۷۹: تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک ۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۸ الی ۲۱ شهریور۱۳۸۰
کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ( چهارمین :۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ،۱۸-۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۸۰
کنفرانس مهندسی برق ایران ( نهمین :۱۸-۲۰اردیبهشت ۱۳۸۰: تهران :دانشکده صنعت آب و برق ) ؛  تهران شرکت پارس تکثیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک ۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت کالا در صنعت برق کشور تاریخ ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۱۳۷۳
سمینارمدیریت کالا در صنعت برق کشور (اولین :۲۲-۲۳ خرداد۱۳۷۳ : تهران ) ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌س۹‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایشهای داخلی ۱۳۷۷-۱۳۸۱
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ۴-۲ آذر۱۳۸۳
کنفرانس بین المللی برق ( نوزدهمین : ۱۳۸۳:تهران ) ؛  تهران پیام متن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه و خلاصه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی برق ،۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی برق ( دهمین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت کالا در صنعت برق کشور تاریخ ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۱۳۷۳
سمینارمدیریت کالا در صنعت برق کشور (اولین :۲۲-۲۳ خرداد۱۳۷۳ : تهران ) ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ۲۳ -۲۵ آذرماه ۱۳۸۴
کنفرانس بین المللی برق ( بیستمین : ۱۳۸۴:تهران ) ؛  تهران پیام متن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3