کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌
ب‍رق‌ -- م‍ص‍ارف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ای‍ران‌
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ب‍رق‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ک‍وچ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ب‍رق‌ -م‍ص‍ارف‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۴۷-
ب‍دل‍ی‍ان‍س‌ ق‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دی‌، گ‍اگ‍ی‍ک‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ، دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
ن‍وآور
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ورپ‍ردازان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دف‍ت‍رخ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ف‍خ‍ر آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه های آب و برق از ابتدای دوره قانونگذاری لغایت ۱۳۷۲
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها :در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق مجموعه ششم نیمسال اول ۱۳۷۶
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی - گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت بحش خوصوصی در پروژه های صنعت آب و فاضلاب و برق کشور بر اساس روش BOT/
بدلیانس قلی کندی ، گاگیک ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۳۳‬,‭‌ب۴‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خصوصی سازی و جنبه های گوناگون سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق
وزارت نیرو .معاونت امور برق . سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های آب و برق
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو، دفتر حقوقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه و بخشنامه مربوط به برق
تبریز فخر آذر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۳۴۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل توسعه ی مولد مقیاس کوچک ۱۳۸۷
تهران دفترخصوصی سازی صنعت برق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۳۲‬,‭د۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های صنعت برق
تبریز برق منطقه ای آذربایجان ، دفتر حقوقی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان ( جلد سوم )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان
فروغی ، پرویز،۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۱۹۱ - - ۰۹۱۲۶۰۶۲۳۸۳،آدرس ناشر :تهران - ستارخان - برج نگین - ط ۷ - واحد۳۳ نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۳۵،/‌س۲،‌ف۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک