کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رن‌، اری‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ازی‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، اری‍ک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ آت‍رپ‍ات‌
: ذه‍ن‌آوی‍ز
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل
برن ، اریک ؛  تهران نشر فاخته با همکاری شرکت آترپات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ب۴،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازیها:روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌ب۴‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازی ها
برن ، اریک ؛  تهران : ذهن آویز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۴‌ب۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک