کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
آب‌ - اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
راه‍ه‍ا - طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ای‍ران‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ل‍وئ‍ی‍س‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌آرت‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د . ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌united nation . dept . of technical co- operation for development
ش‍ری‍ف‌ ال‍ن‍س‍ب‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د م‍س‍ع‍ود
ح‍اج‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ه‍ری‍س‌، روب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
گ‍لاب‍ی‌ ، س‍ی‍اوش‌
اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د.ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ی‍اری‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌united nation . dept . of technical cooperation for development
ت‍ودارو ، م‍ای‍ک‍ل‌
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ان‍درس‌ ، راب‍رت‌
م‍الان‌، ت‍ی‌ ی‍ری‌
اوه‍ای‍رز، راب‍رت‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ف‍ردوس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
رون‍اس‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه تکنولوژی :بررسی مفاهیم و فرایند تصمیم گیریها
حاج فتحعلی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی
مالان ، تی یری ؛  تهران مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهائی برای برنامه ریزی توسعه : رویه ها،روشهاوفنون
سازمان ملل متحد.بخش همیاری فنی برای توسعه united nation . dept . of technical cooperation for development ؛  تهران سازمان برنامه بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۷/۵‬,‭‌س۳۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای سازمانی برای برنامه ریزی ملی
سازمان ملل متحد . بخش همکاری فنی برای توسعه united nation . dept . of technical co- operation for development ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستائی ، راهبردهای جایگزین
مخبر، عباس ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه : اصول سیاست اقتصادی
لوئیس ، ویلیام آرتور ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تامین آب روستاها : اقتصادشناسی و سیاست آن در کشورهای در حال توسعه
ساندرس ، رابرت ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۷۰۲‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تکنولوژی :چارچوب کلی برنامه ریزی بر پایه تکنولوژیکی :طرح خطوط اساسی توسعه تکنولوژیکی کشورTechnology atlas: an overview
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیری در ادبیات برنامه ریزی
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ع۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاربرد علم تصمیم گیری در سیستمهای مهندسی عمران
منصوری ، محمد مسعود ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌م۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از شبکه در کامپیوترهای شخصی (Novell netware)
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحقیقی از جایگاه صنعت برنامه ریزی رشد و توسعه مناطق روستایی کشور
شریف النسبی ، مرتضی ؛  تهران مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی ، بخش صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ش۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی شبکه ای
هریس ، روبرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در برنامه ریزی آموزشی
گلابی ، سیاوش ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۰‬,‭‌گ۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه :مدلها و روشها
تودارو ، مایکل ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۵‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راه سازی :طرح هندسی و زیرسازی آن
احتشامی ، منوچهر ؛  تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرحها و پروژه های آموزش :فنون تحلیلی .مورد پژوهشی و تمرین
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۶‬,‭ط۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بهره وری از زمان
اوهایرز، رابرت ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9