کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍رت‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍ری‍ف‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ل‌، س‍م‍پ‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۰-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ت‍ل‍ن‍د، ای‍ان‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ج‍ف‍ری‌
اس‍ت‍س‍ی‌، رال‍ف‌
رادری‍گ‍ز، چ‍ارل‌
ح‍ی‍درزاده‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ری‍ری‌اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍اف‍م‍ن‌، راج‍ر
م‍ح‍م‍ودزاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اوم‍ی‌، ک‍ن‌ ای‍چ‌
غ‍ف‍اری‍ان‌ ، وف‍ا
وک‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دولان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
گ‍رو، ان‍درو
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ راد، ام‍ی‍ر
ب‍ی‍ل‍و، پ‍ات‍ری‍ک‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍را
ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
عابدینی راد، امیر ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ع۲‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه
پل ، سمپوئل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌پ۸‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک ( ۱)
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی کار موفق در یک هفته =Bsiness Plans
میتلند، ایان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۹ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا
محمودزاده ، ابراهیم ؛  تهران انسیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی :بازاندیشی ، بازسازی ساختارها، بازآفرینی
کافمن ، راجر ؛ 
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‍ه۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر ناشناخته ها :مرزهای راهبردی بین نظم و آشفتگی در سازمانه
استسی ، رالف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در عرصه بین المللی
رادریگز، چارل ؛  تهران نشر صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۴‬,‭ر۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سهامی آبفر
وکیلی کندولان ، اسماعیل ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۴
شماره راهنما: پ‌-۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی برنامه ریزی تامین نیروی انسانی برای یک نیروگاه (نکاء)
حیدرزاده ، لطف الله ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۲
شماره راهنما: پ‌-۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظام ارزشیابی توازن ( نرم افزار سنجش سیستمی در مدیریت استراتژیک )
عزیزی ، محمد ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ع۴آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
هریسون ، جفری ؛  تهران نشر آبتین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ه۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک
بیلو، پاتریک ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ب۹۵ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی
آیت اللهی ، علیرضا ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭آ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات انجام شده و پروژه های دراز مدت معاونت منابع اطلاعات مدیریت
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۱۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تنها بی پروایان پایدارند
گرو، اندرو ؛  تهران فرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌گ۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفکر یک استراتژیست
اومی ، کن ایچ ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه
حریری اکبری ، محمد ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ح۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش استراتژی مناسب شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ( جلد دوم )
سازمان مدیریت صنعتی ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی اثربخش
غفاریان ، وفا ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌غ۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4