کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌
گ‍س‌، س‍ل‌ آی‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ل‍و، غ‍لام‍رض‍ا
رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،- ۱۳۳۴
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
اس‍ت‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
: ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( :روشها و کاربردها)
گس ، سل آی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷۷۴‬,‭‌گ۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی و الگوریتم کارمارکار
آریانژاد، میربهادرقلی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷۷۴‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا ؛  تهران انتشارات سالکان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷۷۴‬,‭‌م۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نکات پژوهش عملیاتی با استفاده از سوالات چهارجوابی
مهرگان ، محمدرضا،- ۱۳۳۴ ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان : نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحقیق در عملیات ( پژوهش عملیاتی )لیبرمن
رضایی نیک ، ابراهیم ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵۴‬,‭‌ت۵ر۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم ، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی
مهرگان ، محمدرضا ؛  تهران : نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی از تحقیق در عملیات
جهانشاهلو، غلامرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ج۹‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک