کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ان‍رژی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ف‍از
ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد
ب‍ودج‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ن‍رم‌ اف‍زار
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ در ح‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
اس‍ت‍ان‍دارد
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
س‍وان‍س‍ون‌،م‍اری‌ ال‌
خ‍ل‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
آی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍خ‍ت‍رع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ام‍ی‍اب‌،غ‍لام‍رض‍ا
رس‍ت‍م‍ی‌ ت‍ب‍ار، رس‍ت‍م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ . دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار . واح‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ص‍ن‍ف‍ی‌ ک‍ارف‍رم‍ای‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌.س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو . گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو . گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار میکروسافت پروژه
سوانسون ،ماری ال ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل
آیت الهی ، علیرضا ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ارزیابی روش های برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب
مخترع ، حسین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های سرمایه گذاری در شبکه های توزیع برق در شرکت سهامی برق منطقه ای غرب
رستمی تبار، رستم ؛  مرکز آموزش مدیریت دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۲۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی علمی مدول Balance از نرم افزارENPEP ؛T1
مرکز تحقیقات نیرو .بخش انرژی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی و روشهای کاربردی در برنامه ریزی شبکه های الکتریکی و پیش بینی بار
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل احداث شبکه
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته ( کارفرما)
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، ۸۷/۰۴/۲۵
شماره راهنما: 316 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد برنامه ریزی NERC
تهران پژوهشگاه نیرو . گروه پژوهشی مطالعات سیستم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۹۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد Gride Code - دستورالعمل ثبت داده ها
تهران پژوهشگاه نیرو . گروه مطالعات سیستم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۴۰۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه پروژه های پایان یافته
تهران تحقیقات برق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 525 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روش های برنامه ریزی شبکه برق در دنیا و ارائه روشی نوین جهت برنامه ریزی بلند مدت شبکه برق ایران در ده سال آینده و پیاده سازی روش مذکور بر شبکه شرق فارس ( شبکه مناطق جهرم و لار)
عباسی ، علیرضا ؛  فارس وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای فارس . معاونت برنامه ریزی و تحقیقات . دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار . واحد مطالعات شبکه   ، [۱۳۸۸]
شماره راهنما: گ‌-۵۰۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالی شبکه خراسان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها
خلقانی ، محمد رضا ؛  خراسان وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای خراسان . معاونت برنامه ریزی و تحقیقات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: گ‌-۵۰۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
تهران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 933 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال نیرو مبتنی بر بازار
کامیاب ،غلامرضا%رشیدی نژاد،مسعود ؛  تهران ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1180 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1181 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک