کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ج‍ذب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ج‍ذب‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ وب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،وبخش نامه های منابع انسانی
معاونت تحقیقات ومنابع انسانی - دفترتوسعه منابع انسانی ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 408 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،وبخش نامه های منابع انسانی
معاونت تحقیقات ومنابع انسانی - دفترتوسعه منابع انسانی ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراز و نشیب توسعه منابع انسانی
[بی جا] سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۳‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک