کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍ع‍اون‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و آم‍وزش‌.دف‍ت‍ر آم‍وزش‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ( ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ور)
س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی شرکتهای تابعه وزارت نیرو( صنعت آب )۱۳۷۶
وزارت نیرو.معاونت نیروی انسانی و آموزش .دفتر آموزش ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭و۴‌ت۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشهای تخصصی کوتاه مدت سال ۱۳۸۱
دانشکده صنعت آب و برق ( شهید عباسپور ) .معاونت آموزشهای تخصصی ؛  تهران دانشکده صنعت آب و برق ( شهید عباسپور)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭د۲‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر کم و کیف آموزش تخصصی کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری
وزارت نیرو.شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ؛  [اصفهان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی کارکنان صنعت آب و برق سال ۱۳۸۰
ایران .وزارت نیرو.سازمان سازندگی و آموزش ؛  تهران سازمان سازندگی و آموزش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک