کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رچ‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍رچ‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی در تئوری و عمل
برچ ، جان جی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۴‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک