کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ع‍ث‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
دع‍ب‍ل‌ ال‍خ‍زاع‍ی‌، ۱۴۸- ۲۴۶ ق‌ -- . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍از -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ازار م‍ع‍ام‍لات‌ آت‍ی‌
ن‍م‍از
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ازار ب‍رق‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌
درآم‍د س‍ال‍ی‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
آذری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍در، رض‍ا، ۱۲۹۹- ۱۳۷۳
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ی‌آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
دع‍ب‍ل‌ خ‍زاع‍ی‌، ۱۴۸- ۲۴۶ ق‌
ح‍ج‍ازی‌،ع‍لاءال‍دی‍ن‌
خ‍ب‍ی‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌، ج‍وزف‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رق‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی کوئیک بیسیک پیشرفته
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی اسمبلی
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قصیده تائیه دعبل خزاعی :ترجمه به نظم و نثر همراه با استفاده از شرح علامه محمدباقر مجلسی
دعبل خزاعی ، ۱۴۸- ۲۴۶ ق ؛  تهران بنیاد بعثت ، واحد تحقیقات اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۷۷۴۱‬,‭د۷‌ی۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه قرآن
صدر، رضا، ۱۲۹۹- ۱۳۷۳ ؛  تهران بنیاد بعثت ، واحد تحقیقات اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸‬,‭‌ص۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راز نماز
بی آزار شیرازی ، عبدالکریم ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۷/۷‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نماز
حجازی ،علاءالدین ؛  تهران بعثت   ، [ ]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶‬,‭‌ح۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی
تیفین ، جوزف ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۸‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار علمی - فنی نیروگاهی
شرکت مدیریت تولید برق بعثت ؛  تهران شرکت مدیریت برق بعثت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴
شرکت سهامی خاص مدیریت تولید برق بعثت ؛  تهران شرکت سهامی خاص مدیریت تولید برق بعثت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۹۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۸۴
شرکت مدیریت تولید برق بعثت ( سهامی خاص ) ؛  تهران شرکت سهامی خاص مدیریت تولید برق بعثت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
فیلم آغاز عملیات اجرایی استحصال گازCO2
تهران نیروگاه بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 932 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازار آتی
خبیری ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۲۴‬,‭‌خ۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک