کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌(ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌ ،ج‍واد
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌:طرح‌ درس‍ن‍ام‍ه‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمارو احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون (رشته آمار)
بهبودیان ،جواد ؛  [تهران ] انتشارات متون درسی :طرح درسنامه ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭و۲ر۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک