کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
دژن‍ک‍ت‍وره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
ان‍رژی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ول‍د ب‍رق‌
پ‍ل‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ری‍م‍وت‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ب‍ری‍ک‍ره‍ا
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
آن‍ال‍ی‍زات‍وره‍ای‌ گ‍از ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ گ‍از
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ج‍م‌زاد، م‍ن‍ص‍ور
گ‍رش‍ن‍گ‍ور
م‍ه‍رب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍اض‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍ل‍ن‍ک‍ی‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملیات و کارهای انجام شده بهره برداری در شهریور ماه ۱۳۵۳
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
منابع مختلف انرژی
مهربان ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیژنکتورهای هوائی
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در تاسیسات برق :مقررات ایمنی فنی به هنگام بهره برداری از تاسیسات الکتریکی
بلنکی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پلهای بالانس شده اتوماتیکی ، الکترونیکی ، نشان دهنده و تنظیم کننده همراه با صفحه مدرج دوار سیلندری شکل 3MB- 2T, 3MB -2: دستورالعمل مونتاژ و بهره برداری
خاضعی ، منوچهر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بریکر ولتاژ قوی از سری Bma- 10, 05A .436 -113
[بی جا] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای بهره برداری و حفاظت دستگاه تجزیه و متعادل کننده مکاآنالیز مدل ۳۵۰
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل های ثابت بهره برداری
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بریکر ولتاژ قوی سه قطبی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [بی جا نیروگاه رامین ]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم (Indactic DASA (5
جم زاد، منصور ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل بار و فرکانس در سیستمهای انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از سیستم روغن و گاز در ژنراتورT3 ۳ -۳۲۰TBB -
نقوی ، محمود ؛  [بی جا] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگهای بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری از سیستمهای انرژی الکتریکی
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شبکه های قدرت الکتریکی ۳
جلیلی ، ناصر ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۵۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی تولید و تعمیرات
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر مطالعات سیستم ؛  [تهران توانیر. دفترمطالعات سیستم ]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۵۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیزاتور( تجزیه کننده )گاز، تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری
خاضعی ، منوچهر ؛  نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۵۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8