کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ره‌ وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ازری‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌-ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌- ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
ج‍ورس‍رای‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
خ‍اک‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ی‍وز
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
پ‍ی‍م‍ان‌،س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌( دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۸۰:ت‍ه‍ران‌)
دری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌،ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
اوج‍اق‍ی‌،م‍ی‍رداوود
خ‍اک‍ی‌ ،غ‍لام‍رض‍ا
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
دم‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ادواردز
ای‍ران‌.س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو،م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
داش‍گ‍رزاده‌،خ‍داب‍خ‍ش‌
دل‌، ت‍ووی‍لا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
وث‍ق‍ی‌
ب‍ص‍ی‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍رب‍ص‍ی‍ر
ب‍ص‍ی‍ر ب‍ا ن‍ظارت‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
[ص‍ن‍ع‍ت‌ وآب‌ وب‍رق‌]
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش ایجادانگیزه درافراد
دل ، توویلا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭د۸ر۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه ونظام بهره ور ازمنظرامام خمینی (ره )
پیمان ،سیدحسین ؛  تهران وثقی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌پ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها وحیطه عملکردآن
داشگرزاده ،خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌خ۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسلام ،انسان ،بهره وری
دری نجف آبادی ،قربانعلی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران باهمکاری نشر بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭د۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری بهره وری ارزش افزوده و
شی می زو،ماسایوشی ؛  تهران سازمان ملی بهره وری ایران باهمکاری نشربصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اندازه گیری وتحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی
ایران .سازمان بهره وری ملی ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری درفرهنگ اسلامی
دری نجف آبادی ،قربانعلی ؛  تهران نشر بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭د۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری
خاکی ،غلامرضا ؛  تهران کانون فرهنگی انتشارات سایه نما   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌خ۲آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی فعالیتهای بهبود بهره وری " راهنمای مقدماتی برای کمیته های بهره وری "
اوجاقی ،میرداوود ؛  [تهران ] بصیر با نظارت سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‌ف‍لا۸‌س۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارزش افزوده :راهی برای اندازه گیری بهره وری
خاکی ،غلامرضا ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانیهای سومین کنگره ملی بهره وری ایران : تحلیل بهره وری در کشور۲ و ۳ خرداد ماه ۱۳۷۷
کنگره ملی بهره وری ایران (سومین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری سازمانها و واحدهای تحقیقاتی :بررسی جامع روشهای ارزیابی و بهبود بهره وری سازمانها ، مراکز و واحدهای تحقیقاتی
شرکت هیوز ؛  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی   ،
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‌ش۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیر )=Productivity analysis organizations Tpmgt
طاهری ، شهنام ؛  تهران نشر هستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیتهای فراگیر ارتقابهره وری در سازمان
[صنعت وآب وبرق ]   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق تهران ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۰
همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق ( دومین : ۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‍ه ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش فرهنگ سازمانی در افزایش بهره وری نیروی انسانی درصنعت برق ( شرکت برق منطقه ای مازندران )
جورسرایی ،علی ؛  ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بهره وری
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خروج از بحران ( بیماریهای مدیریت )
دمینگ ، ویلیام ادواردز ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
خرداد ۸۱
شماره راهنما: 25 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 421 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5