کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۸۳-۱۳۷۹
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- طرزت‍ن‍ظی‍م‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رارداده‍ا
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ه‍ر(ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ) --ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ -- ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لای‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ولای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ام‍ان‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۵۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ب‍روم‍ن‍د، ۱۳۵۲-
زم‍ان‍ی‌ در م‍زاری‌ .م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۲-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
م‍ولائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
آت‍ش‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، م‍رج‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۳۴۹-
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌: ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی
تهران بهنامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ی۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری
باستانی ، برومند، ۱۳۵۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭‌ب۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت ، دعوی و جرائم قانون کار
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۶۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها(قراردادهای نفتی - قیرپاشی ...) به انضمام نمونه قراردادها( انگلیسی )
ربیعی ، فرانک ، ۱۳۴۹- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت " کاربردی " ویژه کارآموزان قضاوت ، وکالت و سردفتری
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه : بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ب۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت کاربردی و عملی ،ثبت املاک و نحوه تنظیم اسناد رسمی ،ثبت شرکتها، تعرفه های ثبتی
میرزایی ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شوراهای حل اختلاف به انضمام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، شعب تشخیص در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه قانون مذکور
مولایی ، مهدی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده
جعفرزاده ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۰/۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصطلاحات مشتمل بر :متن کامل قانون تجارت ...قانون جدید صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ( معنوی )اعم از ملی و بین المللی
امانی ، تقی ، ۱۳۵۸ - ، گردآورنده ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شوراهای حل اختلاف :به انضمام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، شعب تشخیص در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه قانون مذکور
مولائی ، مهدی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری درزمینه مسائل مدنی
نیسی ، سعید ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با قوانین و مقررات مرتبط - واژه نامه تفضیلی
باختر، احمد ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول حاکم برقراردادهای دولتی ( مباحث علمی - کاربردی )
حسینی ، اسماعیل ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۶۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری
باستانی ، برومند، ۱۳۵۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭‌ب۲‌ج۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرکت های خارجی در حقوق ایران
آتشی گلستان ، مرجان ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۸۹۲/۵۶‬,‭آ۵۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم قراردادها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهریه :راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی
زمانی در مزاری .محمدرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۵۰‬,‭ز۸‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2