کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
م‍وت‍ور
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ م‍ورچ‍گ‍ان‌
ف‍ن‌آوری‌ ن‍ان‍و
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ک‍ن‍ت‍وره‍ا
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اب‍ع‍اد
ازری‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ان‍رژی‌
آگ‍اه‌س‍ازی‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ک‍ول‍ره‍ای‌ آب‍ی‌
ع‍م‍ر س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ت‍ع‍م‍ی‍رات‌
SOGOLب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍م‍ان‍ی‍ان‌ش‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رب‍وط ص‍ادق‌، س‍اس‍ان‌
پ‍ی‍ک‍ارج‍و، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
خ‍رم‍ی‌ زاده‌، ن‍اص‍ر
ن‍ب‍وی‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍ح‍ی‍ط، ب‍اب‍ک‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ول‍ش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
ح‍ی‍دری‌، ق‍درت‌ ا...
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، طاه‍ر
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍ش‍اور م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو - م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍وران‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ان‍رژی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. دف‍ت‍راطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد بیست ساله وزارت نیرو( ۱۳۷۷-۱۳۵۸)
وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو. دفتراطلاعات و خدمات مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو(بندرعباس :فروردین ۲۸-۲۷: ۷۳ : ) نقش برنامه ریزی در بهینه سازی بهره برداری
[تهران ] توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کولرهای آبی
تهران مشاور مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه بهینه سازی مصرف انرژی :بررسی روشهای بهینه سازی مصارف روشنایی
شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۷/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۰
وزارت نیرو .معاونت امورانرژی .دفتر برنامه ریزی انرژی ؛  تهران وزارت نیرو. معاونت امور انرژی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۱۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی نحوه بهینه سازی مصرف برق مجتمع فولاد مبارکه
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزراش عملکرد هشت سال سازندگی ( ۱۳۶۸-۷۵)
وزارت نیرو ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 421 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۱
وزارت نیرو .معاونت امورانرژی .دفتر برنامه ریزی انرژی ؛  تهران وزارت نیرو - معاونت امورانرژی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
نگرشی بر ساختار نوآوری نانو
سلمانیان شفا، علیرضا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
آگاه سازی همگانی ، رویکردی منطقی برای درونی سازی اصل صرفه جویی
پیکارجو، کامبیز ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی ابعاد و وزن دکلهااز طریق انتخاب مناسب فواصل فازها
حیدری ، قدرت ا... ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۱۰۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف آب و مواد شیمیایی در نیروگاه با برج تر
محیط، بابک ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
مزایای سرویس و نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه وعمر سنجی تجهیزات مهم الکتریکی نیروگاهها
مربوط صادق ، ساسان ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
منطق نرم افزار LOGOS در بهینه سازی بهره برداری از ظرفیت نیروگاهی موجود و توسعه بهینه ظرفیت
حیدری ، کیومرث ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی با استفاده از روش مورچگان
نیکنام ، علیمحمد ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی موتور جریان مستقیم مغناطیس دائم جاروبکدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
امینی ولشادی ، سهراب ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
استفاده از ادوات سیستمهای انتقال متناوب انعطاف پذیر در بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی
نبوی نیاکی ، علی ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی با استفاده از روش مورچگان
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی روشهای قرائت کنتور در سیستم خدمات مشترکین صنعت آب
خرمی زاده ، ناصر ؛  دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌-۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8