کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ودج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ی‍ه‌ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ و س‍طح‌ زن‍دگ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ورم‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍ودج‍ه‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رن‍ی‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۲۹۱-
وی‍ل‍داوس‍ک‍ی‌،آرون‌
اق‍ت‍داری‌ ، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ص‍راف‌ ، ف‍ری‍دون‌
ف‍رزی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ دارای‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بودجه ریزی دولتی
فرزیب ، علیرضا ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴۴‬,‭‌ف۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بودجه
اقتداری ، علی محمد ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۵۰۰۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بودجه نویسی دولتی و نظام بودجه ای ایران
صراف ، فریدون ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۶۷‬,‭‌ص۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور
ایران .مجلس شورای ملی ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی ، مالیاتها و بودجه
پیرنیا ، حسین ،۱۲۹۱- ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌پ۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۳۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ ۱۳۸۵۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور همراه با واژه نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۶۹
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۴۹/۲‬,‭‌م۴‌ن۲۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۵-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۳-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۶۹-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده وتبصره های بودجه سال ۱۳۶۱-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭k‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۵-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۱-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بودجه بندی : یک تئوری تطبیقی فرایندهای بودجه ای
ویلداوسکی ،آرون ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۹‬,‭و۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه کل کشور ۱۳۲۸-
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت دارایی   ، ۱۳۲۸-
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اقتصادی -. ۱۳۶۱-
سازمان برنامه و بودجه .دفتر اقتصاد کلان ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۱‌س۲۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9