کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌- ای‍ران‌ -ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
noitalsigeLت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ورم‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‌ روح‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ دارای‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور
ایران .مجلس شورای ملی ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۳۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ ۱۳۸۵۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور همراه با واژه نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۵-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۳-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۶۹-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده وتبصره های بودجه سال ۱۳۶۱-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭k‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۵-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۷۱-
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه کل کشور ۱۳۲۸-
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت دارایی   ، ۱۳۲۸-
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های " قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور"
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تخصیص ارز :قوانین ومقررات دستورالعمل اجرائی
رئیس روحانی ، مهدی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های سال ۱۳۸۰ کل کشور( به انضمام فهرست قوانین و مقررات ، فهرست موضوعی ، فهرست نام سازمانها و نهادها)
سازمان برنامه و بودجه   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6