کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍وروک‍راس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وروک‍راس‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
داش‍گ‍رزاده‌، خ‍داب‍خ‍ش‌
آزب‍رن‌، دی‍وی‍د
ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍ش‍ارت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ف‍را
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بوروکراسی
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۸‬,‭‌ص۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه هایی در باره بوروکراسی یا سازمانهای بزرگ اداری
بشارت ، علیرضا ؛  تهران انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ب۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوانسالاری
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲د۹۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۶‬,‭د۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگونی بوروکراسی و بازآفرینی سازمان کارآمد
آزبرن ، دیوید ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۴۲۱‬,‭آ۴و۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک