کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍وی‍ل‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
اک‍ون‍وم‍ای‍زره‍ا
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ب‍خ‍ار آب‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
م‍ازن‍دران‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
دی‍ری‍ت‍وره‍ا
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍اص‍ی‌، رم‍ض‍ان‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍ادرن‍ی‍ا
آذرخ‍ش‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ل‍ی‌ ل‍رد دس‍ت‍ج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ام‍ی‍دخ‍واه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
دان‍ب‍ار
پ‍ورم‍ی‍ری‌، اک‍ب‍ر
پ‍اش‍ائ‍ی‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
س‍ع‍ی‍د م‍ج‍ت‍ه‍دی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی بندر عباس
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل شیمیایی نیروگاههای آینده ایران
دانبار ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیرکولاسیون در بویلرها
بهروزی ، پرویز ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نصب و راه اندازی و عملکرد بویلر
شماره راهنما: گ‌-۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پمپ تغذیه بویلر
محبی ، محمدعلی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ، راهنما مربوط به شستشوهای شیمیائی موضعی مختلف مسیر آب و بخار واحدهای تولید انرژی -۳۰۰ مگاواتی در مدار باز
شادرنیا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دی اراتور و اجکتور
علی لرد دستجردی ، علیرضا ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان لوله های آب بویلر
عاصی ، رمضان ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع دیگها
پاشائی کلجاهی ، حسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازده دیگ بخار
آزاد، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش گرمکن های آب تغذیه و اکونومیزر
دهقان منشادی ، کاظم ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگهای بخار
صادقی ، محسن ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وصاله ها و شیرآلات روی دیگ بخار
پورمیری ، اکبر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
لوله کشی بخار اصلی و لوله کشی های کمکی و والوها
آذرخش ، ابراهیم ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات دیگ بخار
عزیزی ، حسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با نیروگاه
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات کلی از نیروگاه نکا
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه منوهیدرات هیدرازین
امیدخواه ، محمدرضا ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اکونومیزرها و هیترهای هوا
[بی جا سعید مجتهدی   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4