کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍وی‍ل‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوره‍ال‌
ن‍ص‍ب‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ب‍وی‍ل‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ن‍ص‍ب‌ ب‍وی‍ل‍ر
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍وی‍ل‍ر
ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍رق‌
ع‍م‍ر ب‍وی‍ل‍ر
اوره‍ی‍ت‌
ب‍وی‍ل‍ر
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ع‍ل‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ا
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ح‍رارت‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ادران‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
رع‍ی‍ت‌ پ‍ور، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍ه‍دی‍زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ح‍ی‍ط، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌. ب‍خ‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حرارت
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین میزان آلودگی داخل سطوح حرارتی بویلر
اهواز نیروگاه حرارتی رامین . بخش شیمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله اول :تحقیق در سوخت مصرفی نیروگاه شهید محمد منتظری وتهیه مواد افزودنی مناسب آن
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
لوله های بویلر واحدهای بخاری و اورهیت شدن آنها
شماره راهنما: گ‌-۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عل شکست لوله های سوپر هیتر بویلر نیروگاه اصفهان
بهادرانی ، شهرام ؛  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ۱۳۷۳
شماره راهنما: پ‌-۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
برآورد عمر باقیمانده اجزای جداره ضخیم بویلر
مهدیزاده ، محسن ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات شیرآلات مصرفی صنایع برق
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان پروه :بررسی دلائل خوردگی شیمیایی
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر انجام آزمایشات کارخانه ای الکتروموتور پمپ آبگردشی بویلر نیروگاه رامین اهواز در کارخانه هایوارد تایلر کشور انگلستان
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فنی بررسی حادثه سوراخ شدن لوله های واتروال بولیر واحد شماره یک نیروگاه بندرعباس
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اورهیت شدن بویلر واحد یک نیروگاه حرارتی شهید رجائی در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۸
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پروژه برآورد عمر باقیمانده بویلر واحد ۴ نکا
شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران ؛  تهران شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۳۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اورهال بویلر واحد ۴
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی ؛  [بی جا نیروگاه شهید رجائی   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۴۲/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت خارج از کشور آقایان حاجی حسنی و کوشا شرکت در سمینار چهار روزه بین المللی ساخت بویلر در کشور چین
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۵۳۱/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پیشنهاد استفاده از بویلر بازیاب حرارتی با احتراق ثانوی جهت پروژه ۲۲ واحد بخش بخار سیکل ترکیبی
شرکت توانیر . دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
تخمین عمر باقیمانده لوله های بویلر به روش محاسباتی و نرم افزاری
رعیت پور، معصومه ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در طولانی شدن اجرای قرداد پروژه های نصب بویلر صنعتی ( قسمت سوم )
رفیعی ، غلامرضا ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در طولانی شدن اجرای قرارداد پروژه های نصب بویلر صنعتی
رفیعی ، غلامرضا ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در طولانی شدن اجرای قرداد پروژه های نصب بویلر صنعتی ( قسمت اول )
رفیعی ، غلامرضا ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
علل خوردگی در سیکل آب و بخار( قسمت دوم )
محیط، بابک ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4