کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ی‌ ن‍ا]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ای‍ق‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
آن‍ال‍وگ‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
ف‍وق‌ ه‍ادی‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ات‍م‍ه‍ا
ام‍ور دف‍ت‍ری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا
ک‍لاج‍ه‍ا
ح‍رارت‌
س‍د دز
 
پدیدآور:
م‍زی‍دی‌، اح‍م‍د
ک‍ام‍ل‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
س‍راچ‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
لاوم‍ون‍د
خ‍ورس‍ن‍د، م‍ج‍ی‍د
ف‍ای‍ول‌، ه‍ان‍ری‌
دان‍ش‍م‍ن‍دف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ی‌ ن‍ا]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زن ، زیبایی و گیاه :روش آرایش چهره و اندام با استفاده از گیاهان طبق اصول و قواعد علم و هنر" زیبایی شناسی "
خورسند، مجید ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۸‬,‭‌خ۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول فن اداره
فایول ، هانری ؛  تهران [بی نا]   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷/۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع برق منطقه ای غرب
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات آنالوگ
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی ترانسفورمرهای جریان برای سیستم های ولتاژ ۲۰ و ۲۳ کیلوولت
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۱۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول پیرومتری ( آذر سنجی )و روش اندازه گیری گرمای زیاد
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلاج کوپلینگ از نوع رله ای به انضمام یک سروموتور
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتم و حفاظت در برابر تشعشعات رادیو اکتیو و اثرات انفجار هسته ای
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی
مزیدی ، احمد ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اسید تقریبی مایعات مصرف شده عایق الکتریکی با استفاده از تیتراسیون در حضور معرف رنگی
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نحوه استفاده و سرویس دستگاه اندازه گیری گاز( گاز متر)
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه بازسازی نیروگاه سد دز
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فوق هدایت در صنعت برق
لاوموند ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات مربوط به ترانسفورماتور 90MVA پست 63KV/ ۲۳۰آمل
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
الکتریسیته
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی سیستم های کنترل دیگ بخار در نیروگاه بعثت - تهران
سراچی ، همایون ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز دینامیکی سازه ها
کاملی ، اسماعیل ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9