کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر( ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ه‍ال‌،دورا
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ای‍ن‌ م‍ان‌ ، دان‌
م‍ص‍ح‍ف‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دی‍ب‍اج‍ی‌،ص‍درال‍دی‍ن‌
پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز
م‍ع‍ت‍م‍داک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍رش‌، س‍ی‍م‍ور
ه‍ول‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ت‍وس‍ل‍ی‌ ، ج‍واد
م‍ص‍ح‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
آی‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
پ‍رس‍ون‌، آل‍ی‍ن‌ آر
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آق‍اب‍ی‍ک‌
ک‍ت‍اب‌ م‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر م‍رک‍ز)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
۱-۱
ن‍ص‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍ی‍ق‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ال‍ب‍رز
ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌؛۱۱۰
آق‍اب‍ی‍گ‌
ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوترهای ریز
معتمداکتسابی ، علی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر
پرهامی ، بهروز ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران ؛۱۱۰   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌پ۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی Basic
پرسون ، آلین آر ؛  تهران میقات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی بیسیک مقدماتی
تهران آقابیگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Visual Basic 6.0 ویژوال بیسیک ۶]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری توسط بیسک
ولوی ، میرحسن ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ج۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی بیسیک
هرش ، سیمور ؛  تهران کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۹‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی کوئیک بیسیک پیشرفته
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زودآموزBASIC
مصحفی ، عبدالحسین ؛  ۸۵۳ ۱-۱   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زودآموزی BASIC
مصحفی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] اندیشه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ب۹‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازQBASIC
این مان ، دان ؛  تهران نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی اینترنت با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱روز
آیتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۱۰۵‬,‭و۹آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی در BASIC برای ریز کامپیوترهای IBM ، کمودورهای ۶۴ ،۱۲۸
توسلی ، جواد ؛  تهران انتشارات آقابیک   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۹۲‬,‭‌ت۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۳/۰ ویرایش ویندوز
هولزنر، استیون ؛  تهران موسسه علمی ، فرهنگی نص   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۵‬,‭‌ه۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی Basic 1
دیباجی ،صدرالدین ؛  تهران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۳،/د۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Visual Basic 5
هال ،دورا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2