کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بیلینتون ، روی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی مفاهیم و روشها
بیلینتون ، روی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک