کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ش‍م‍اره‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍ن‌
ق‍طب‌ ج‍ن‍وب‌ - م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ وب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍ص‍ن‍ای‍ع‌-ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و گ‍زارش‌ ده‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ وام‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍ص‍ن‍ای‍ع‌ - ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ارز
س‍ی‍اس‍ت‌ اطلاع‍ات‌
اروپ‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ آی‌ اس‌ ب‍ی‌ ان‌
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌ ن‍وری‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
واس‍ع‍ی‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ق‍ت‍در،ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ورگ‍ان‌،م‍اراب‍ل‌
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۵-
ای‍ران‌.م‍رک‍زآم‍ار
وای‍ل‌،دان‍ی‍ل‌ ب‌
م‍زی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
گ‍ل‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌
م‍ه‍دوی‌، م‌ .ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍اروت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍رک‍زآم‍ارای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ ؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چندجانبه دورادوگوئه کمیته مذاکرات تجاری سندنهایی دربرگیرنده نتایج مذاکرات چندجانبه مراکش ؛۵آوریل ۱۹۹۴
وزارت بازرگانی معاونت طرح وبرنامه ؛  تهران مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۱۷۱۰۳‬,‭و۴‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زن کامل : راهنمای بهتر زیستن در کنار همسر
مورگان ،مارابل ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌م۹ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی -۱
گلریز، حسن ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸‬,‭‌گ۸‌ع۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
مزینی ، مسعود ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۱۱‬,‭‌م۴‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موازین بین المللی کار
واسعی زاده ، مرتضی ؛  [تهران ] موسسه کاروتامین اجتماعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۷۰۵‬,‭و۲‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری مالی ، گزارش دهی و حسابرسی
تهران شرکت برق منطقه ای تهران ؛ انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قاره جنوبگان در حقوق بین الملل و جامعه جهانی
ملک محمدی نوری ، حمیدرضا ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۸۰۴‬,‭‌م۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های بتن آرمه ، ترجمه ACI 318-83
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭آ۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده -ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش پیش بینی ، و برنامه ریزی
توفیق ، فیروز ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ت۹،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جدول داده ها-ستانده اقتصاد ایران سال ۱۳۶۵ ،گزارش تفصیلی
ایران .مرکزآمار ؛  تهران مرکزآمارایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تدوین شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN)
موسسه بین المللی آی اس بی ان ؛  تهران موسسه نمایشگاههای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بعدازماه عسل : باشریک زندگی خودچگونه رفتار کنیم ؟
وایل ،دانیل ب ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭و۲‌ب۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بین الللی
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭آ۷۵‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
مقتدر،هوشنگ ؛  تهران وزارت امورخارجه ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌م۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن :گفت و شنود با کودکان
فیبر، ادل ؛  [تهران ] اوحدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش اطلاع رسانی سازمانهای بین المللی درانتقال تکنولوژی
مهدوی ، م .ن ؛  تهران پژوهشکده مطالعات وتحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اعتبارات اسنادی
توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه تجارب سازمان سرمایه گذاری بین المللی درزمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی کشورها
[تهران ] سازمان توسعه برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتحادیه پولی اروپا آشنایی با پول واحد اروپا( یورو )=European Monetary union
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی . دفترسیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو . امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6