کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ورزن‌، رض‍وان‌ رش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍د ب‍ی‍ورزن‌، رض‍وان‌
ب‍ی‍ورزن‌، رض‍وان‌ رش‍ی‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍وان‍ی‍ر . دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۳
بیورزن ، رضوان رشید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۵
رشید بیورزن ، رضوان ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۷
رشید بیورزن ، رضوان ؛  تهران دفتر برنامه ریزی توسعه توانیر . دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک