کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دوان‍ی‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
دوران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
۱-۱
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اس‍م‍اء
ک‍م‍الان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍وم‍رث‌
ف‍ردوس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  ۲۱۰۶ ۱-۱   ، کیومرث
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ، کارفرمایان (شیوه های محسباتی و روشهای حسابداری )
تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار وقانون تامین اجتماعی
دوانی ،غلامحسین ؛  تهران اسماء   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران انتشارات کیومرث   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۲
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل پرسش و پاسخهای قانون کار...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭۱۳۷۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه شامل ۱ . قانون بیمه ۲ . قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ...بانضمام اساسنامه شرکتهای بیمه ایران - دانا - البرز - آسیا...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی ( شیوه های محاسباتی و روشهای حسابداری )
تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل :پرسش و پاسخهای قانون کار و تامین اجتماعی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی مشتمل بر قانون کار، قانون بیمه کاری ، قانون تامین اجتماعی به همراه تصویبنامه ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل ها با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل :پرسش و پاسخهای قانون کار و تامین اجتماعی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2