کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - س‍س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - طی‍ف‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اب‍زار
اش‍ع‍ه‌ ل‍ی‍زر
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
ت‍ص‍وف‌ - ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
آب‌ - م‍ص‍رف‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍ن‍ام‌ ، ج‍م‍ال‌
ت‍ل‍ن‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارل‌ اری‍ک‌
ش‍وت‌، ج‍ورج‌.ام‌
ه‍اش‍م‍ی‌ اق‍دم‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ق‍دم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ت‍ورن‌، ا .پ‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
ال‍گ‍رد، ال‌ آی‌
ب‍ی‍س‍ل‍ی‌ ، م‌ .ج‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ل‍ی‌م‍ن‌، ت‍ی‍ل‍ور
رول‍وف‌، ه‍رم‍ان‌
آن‍ت‍رای‍زر، پ‍اول‌ م‌
خ‍واج‍ه‌ال‍دی‍ن‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
 
ناشر:
آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ک‍م‍ت‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍از
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
ف‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
ت‍لاش‌
ذوق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
آش‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ض‍ی‍اء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک درصنعت
شوت ، جورج .ام ؛  تبریز ضیاء   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی چدنها
لی من ، تیلور ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی فولادها
آنترایزر، پاول م ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ماشینهای ابزار
مقدم ، اسماعیل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات سختکاری سطحی فولادها
تلنینگ ، کارل اریک ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ۱
تبریز آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لیزرها و کاربردهای آن
بیسلی ، م .ج ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌ب۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون ماشینهای افزار
والگر، جان ؛  تهران ؛ تبریز آنا، آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس منابع آب بهره برداری و مصرف بهینه ۱ الی ۳ مرداد۱۳۷۶
کنفرانس منابع آب ( ۱۳۷۶ : تبریز) ؛  تبریز مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۸‬,‭آ۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اولین مجموعه نقشه سیم پیحی عملی آرمیحر دستگاههای مخةلف صنعتی و خانگی
اصنام ، جمال ؛  تبریز مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک طیفی
تورن ، ا .پ ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰۶‬,‭‌ت۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات فنی ( الکتروتکنیک ، ماشین آلات )
هاشمی اقدم ، منصور ؛  تبریز فن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز نیاز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مهندسی مکانیک :مصور -پنج زبانه انگلیسی ، آلمانی - فرانسه ، روسی ، فارسی
تبریز تلاش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کشکول خاکساری :تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم حاکساریه به ضمیمه تعلیقات کتاب سرسپردگان
خواجه الدین ، سیدمحمدعلی ؛  تبریز ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۹‬,‭‌خ۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مصور ابزارهای دستی ، وسایل و ماشین های افزار
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۵‬,‭ر۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستم های انرژی الکتریکی
الگرد، ال آی ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و طراحی اجزاء مکانیکی ماشین
رولوف ، هرمان ؛  تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۴۳‬,‭ر۹،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی آن
ابراهیم زاده فرزانه ، محمود ؛  تبریز انتشارات حکمت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7