کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ن‍ف‍ت‌ ک‍وره‌۱۲۰۰۰
ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍ازی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
س‍وخ‍ت‍ه‍ای‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ج‍ی‌ ای‌ س‍ی‌ - آل‍س‍ت‍وم‌
 
پدیدآور:
وی‍ج‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ل‍وش‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌، ج‍واد
ذاک‍رزاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ت‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
آزاد، رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍رغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش مختصری از واحدهای نیروگاه جدید تبریز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز
ویجویه ، محمد باقر ؛  تهران کتابهای سیمرغ   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۱۰‬,‭و۹،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی استفاده از نفت کوره ۱۲۰۰۰ ثانیه در دو نیروگاهها تبریز و اصفهان بزرگ
کلوشانی ، مصطفی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سر کابل بندی ۱۳۲ کیلوولت پست سردرود
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آزمایش ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۲۳۰ کیلوولت پستهای طرح مدار دوم منجیل -تبریز
متین ، محمدتقی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازدید و بررسی امکانات طراحی و ساخت شرکت جی ای سی -آلستوم در مورد واحدهای پیشنهادی برای طرح توسعه نیروگاه تبریز
ذاکرزاده ، محمدعلی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۹]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش کلی مسیریابی خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره قابل تبدیل به ۴۰۰ کیلوولت تکمداره تبریز -خوی مسیر :تبریز -صوفیان -مرند -خوی
کتابچی ، جواد ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی پساب نیروگاه تبریز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه تبریز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات ( مدیریت بار وانرژی الکتریکی درصنعت ماشین سازی اراک )
وزارت نیرو .امور برق .طرح وبرنامه برق .دفتر مطالعات بارو انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی علل سوراخ شدن لوله های سوپر هیتر اولیه واحد یک نیروگاه تبریز
شماره راهنما: گ‌-۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی علل خوردگی لوله های کندانسور واحد Iنیروگاه تبریز
۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه تبریز
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت ماشین سازی ( اراک - تبریز)
شرکت توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستمهای کنترل در شرکتهای تولید برق
آزاد، رضا ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۳
شماره راهنما: پ‌-۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین سمینار تخصصی برق و حفاظت نیروگاهها نیروگاه تبریز - ۲۱ الی ۲۳ مرداد۱۳۷۴
تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5