کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ ( ن‍ظام‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ) -ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
اق‍ن‍اع‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رق‌ -- م‍ص‍ارف‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍وش‌ ت‍ج‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍الان‌
ف‍روزف‍ر، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۷-
س‍ف‍ی‍دی‌، ه‍وش‍م‍ن‍د،- ۱۳۴۴
ب‍اق‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍رات‍ک‍ان‍ی‍س‌، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۵۷-
گ‍ران‍پ‍ای‍ه‌، ب‍ه‍روز
س‍لاح‍ی‌ ، ع‍زی‍ز
م‍ت‍ول‍ی‌، ک‍اظم‌
ک‍ر، م‍ارک‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍اک‍ده‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۴۲
س‍ف‍ی‍دی‌، ه‍وش‍م‍ن‍د، ۱۳۴۴-
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د، ۱۳۲۷-
ت‍ارخ‌ ، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ارگ‍زار رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
س‍ی‍ت‍ه‌
آن‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍زه‍ت‌
ن‍زه‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات بازرگانی
سلاحی ، عزیز ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۰۴‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغ کارآمد سایت وب
کر، مارک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌ک۴‌ت۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش برق و رسانه
تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌م۳۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش برق و رسانه
تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 81 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عصر تبلیغات :استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع
پراتکانیس ، آنتونی ، ۱۹۵۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌پ۴‌ع۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سنجش رضایت مشترکین خانگی و الگوی مصرف برق در شهر های تهران ، کرج و قم
گرانپایه ، بهروز ؛  تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای عملی و روابط عمومی
سفیدی ، هوشمند، ۱۳۴۴- ؛  تهران نزهت ، موسسه تحقیقات روابط عمومی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌س۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روابط عمومی برتر( :اصول و نظریه های روابط عمومی )
سفیدی ، هوشمند، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه تحقیقات روابط عمومی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تبلیغات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌س۷ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روابط عمومی و تبلیغات
متولی ، کاظم ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عکس در روابط عمومی
باقریان ، مهدی ، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده ؛  تهران کارگزار روابط عمومی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روابط عمومی برتر( :اصول و نظریه های روابط عمومی )
سفیدی ، هوشمند،- ۱۳۴۴ ؛  تهران موسسه تحقیقات روابط عمومی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تبلیغات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌س۷ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقناع و تبلیغ
حسینی پاکدهی ، علی ،- ۱۳۴۲ ؛  تهران آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۷ ،‌ح۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت و کارکردهای روابط عمومی
بالان ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ب۲۴‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات
روستا، احمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سیته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۱/۵‬,‭‌ت۲،ر۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون تبلیغات
فروزفر، علی ،۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، دانشکده علوم اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۲۳‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
افکار عمومی در ایران
تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۳۶‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هوش رقابتی
تارخ ، محمد جعفر ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۷‬,‭‌ت۲‍ه۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک