کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا --م‍دل‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دل‌ ف‍رای‍ن‍دی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ -داده‌پ‍ردازی‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا-روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍ج‍ی‍زه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍وروش‌
اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌، آل‍ن‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌،ع‍ل‍ی‌
زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
س‍ی‍م‍پ‍روی‍و، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍وی‍ادزی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‌
ک‍راری‌، م‍ه‍دی‌
رض‍وی‌، م‍ه‍دی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، آل‍ن‌
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ان‍وش‍ی‍روان‌
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ن‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍زوس‍ت‌
م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
پ‍ن‍س‍ی‍ل‍وان‍ی‍ا، ب‍ت‍ل‍ه‍م‌
داس‌، ج‍ی‌ .س‍ی‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌]
گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌
ای‍ش‍ی‍ق‌
س‍ت‍اره‌ س‍پ‍ه‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رواری‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها پیوسته وگسسته
زیمیر، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ز۹‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران
اسمیت ، آلن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیگنال ها و سیستم ها
اوپنهایم ، آلن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجیزه وتحلیل و طراحی سیستم ها(به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ، کوروش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت اموراداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها با استفاده از تکنیکهای شبکه
پنسیلوانیا، بتلهم ؛  تهران نشر دانش امروز وابسته به انتشارات امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
رضائیان ،علی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ر۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلزوست ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌چ۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد مستند کردن سیستمها
[بی جا وزارت برنامه و بودجه ]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه متدولوژیهای ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی
اخوان نیاکی ، انوشیروان ؛  تهران انسیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه متدولوژیهای ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی
اخوان نیاکی ، انوشیروان ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت
بویادزی یف ، گئورگ ؛  تهران ایشیق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۹‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
کراری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ک۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعاتی
نقابیان ، عباس ؛  تهران توانیر. دفتر فن آوری اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۷/۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل نظامها
سیمپرویو، فیلیپ ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌س۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی سیستمها: رویکرد مقابله با پیچیدگی
رضوی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت - پیشرفته
مومنی ، هوشنگ ؛  تهران ستاره سپهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۸‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های قدرت اتصال کوتاه ، بخش باروهارمونیک ها
داس ، جی .سی . ؛  مشهد گل آفتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭د۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2