کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - م‍اخ‍ذ
ص‍ن‍ع‍ت‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍رآن‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍راج‍ع‌-روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - م‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍دام‍ه‍ای‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - ای‍ران‌
ق‍رآن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د-م‍دل‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
روروی‍ک‌، دی‍وی‍د
م‍رک‍زاطلاع‍ات‌ وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۶۴ : م‍ش‍ه‍د)
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
چ‍ی‌ ورت‍ن‌، ث‍ورا
م‍ع‍ی‍ن‌ف‍ر، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،گ‍ردآورن‍ده‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
ای‍ران‌ ن‍ژادپ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌
اح‍م‍دی‌ گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ظه‍وری‌، ق‍اس‍م‌
ی‍وس‍ف‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ور، ن‍ی‍ک‌
س‍وخ‍ول‍وف‌، آ .آ
ش‍ب‍ل‍ی‌، خ‍ال‍د
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ج‍ان‍س‍ون‌،ل‍ی‌ ن‍ود ا
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍رت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍زاطلاع‍ات‌ وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍رم‍رن‍دی‍ز
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍ی‍ر
پ‍ارس‌ آی‍ی‍ن‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ران‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍ا
اس‍اطی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی باقرآن (۱.شناخت قرآن ۲. تفسیرسوره حمد وقسمتی ازبقره )
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۳‬,‭‌م۶آ۵۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت
ظهوری ، قاسم ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ظ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش دستاوردهای تحقیق صنعتی
وزارت صنایع . معاونت تحقیقات و آموزش ؛  تهران دفترتحقیقات صنعتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۵۷۷‬,‭و۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبه پلان آبی : راهنمای بین المللی برای تحقیق و کاربرد
سوخولوف ، آ .آ ؛  تهران انتشارات یونسکو   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۳‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جستارگری : شالوده پژوهش های پیشرفته در علوم
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵‬,‭‌ب۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه پژوهش کنیم
مور، نیک ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰۵۵‬,‭‌م۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی : مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ... و سایر رشته های ذیربط
ایران نژادپاریزی ، مهدی ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و نقطه نظرات نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، تیر ماه ۱۳۶۴ دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور( نخستین :۱۳۶۴ : مشهد) ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۰‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه انسان ماشین میشود، گام بعدی در تکامل
رورویک ، دیوید ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۱۳۰‬,‭‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد گذشته و شناخت وضع موجود واحدهای پژوهشی بخش عمومی کشور
سهرابی ، حمید ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، معاونت امور اجتماعی ، مدیریت آموزش عالی و تحقیقات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذ شناسی
رنجبر، احمد ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭ر۷،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه
شبلی ، خالد ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵۵‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کار برد تحقیق در عملیات :برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
جانسون ،لی نود ا ؛  تهران پارس آیین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین پژوهش و مرجع شناسی
احمدی گیوی ، حسن ؛  تهران نشر هما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با قرآن شناخت قرآن
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  صدرا   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۳‬,‭‌م۶آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باروش تحقیق و مرجع شناسی
یوسفی ،حسینعلی ؛  گناباد نشرمرندیز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ی۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زن وپژوهش
مرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران ؛  تهران مرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌م۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اطلاعات پایه زلزله های ایران
معین فر، علی اکبر،گردآورنده ؛  [تهران ] موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۴/۲‬,‭‌م۶۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نوشتن رساله های پژوهشی
چی ورتن ، ثورا ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌چ۹ر۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9