کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍ق‍د، ع‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‌، رض‍ا
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ولازاده‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ش‍ب‍ل‍ی‌، خ‍ال‍د
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
[ب‍ن‍ی‍اد م‍ل‍ی‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌]
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه
شبلی ، خالد ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵۵‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت دهمین کنفرانس سنجش کارایی تحقیق و توسعه در کشور هلند
معتقد، علی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دگرگونی درنقش سازمانهای تحقیق و توسعه دولتی
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارشناسی ارشد مدیریت تحقیق وتوسعه :گامی اساسی برای پرورش مدیران اثربخش تحقیق وتوسعه
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  تهران موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی . دفترمطالعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( رشته مدیریت )
محمدزاده ، عباس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار آموزشی مدیریت انتقال تکنولوژی و مدیریت تحقیق و توسعه
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۱۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و شناسایی نقش انتصاب ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره وری کارشناسان توانیر
مولازاده ، لطفعلی ؛  وزارت نیرو. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه -خلق درونزای تکنولوژی و تجاری سازی آن
منطقی ، منوچهر ؛ 
شماره راهنما: ۱۳۸۲،۴۲م‌۹ ک‌/۶،T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آسیب شناسی و بهبود فرآیندهای تحقیقاتی در توانیر و شرکت های زیر مجموعه
باقری ، رضا ؛  [تهران ] [بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح ]   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۵۰۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک