کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
اح‍م‍دی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رع‍م‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
چ‍ه‍ره‌ ع‍ال‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ه‍ام‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
[ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د]
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر- پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتوریک فازه وسه فازه
مطلبی ، علی ؛  تهران افروز   ، ۱۳۷۴-۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
طالقانی ، محمد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭ط۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات روغن های عایق مورد مصرف در تولید و انتقال نیروی برق
چهره عالم ، علی اصغر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
کلباسی انارکی ، سعید ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸۲،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی قسمت دوم ترانسفورماتورها
میرعمادی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر- پلی تکنیک   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۸۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی (۲ )ترانسفورماتورها
[تهران ] [بی نا]   ، [؟۱۳۴]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی قسمت دوم ترانسفورماتورها
میرعمادی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر- پلی تکنیک   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور و انواع آن
تهران [اندیشمند]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای تغذیه داخلی
فهام ، حمید رضا ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور
گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور(دومین :زنجان :۱۳۸۱) ؛  زنجان دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت نیمه صنعتی ترانسفورماتور ولتاژ نوری (OVT)
تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
زمین کردن پستهای فشار قوی
احمدی یزدی ، محمد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک