کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ان‍دازی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور روغ‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ق‍ا، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی ترانسفورماتورهای ۱۳۲/۲۰ کیلوولت و ۱۳۲/۳۳ کیلوولت
وزارت نیرو .دفتر برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تعمیر و نگهداری تجهیزات پستهای فشار قوی
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .معاونت انتقال نیرو ؛  تهران سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پارامترهای تصمیم گیری در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی ، گازی و رزینی
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد اجرائی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد تابلوهای مورداستفاده درشبکه توزیع
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد ترانسفورماتورهای جریان نوع روغنی
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  [بی تا]
شماره راهنما: اس‌-۲۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای عمومی نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
عابدینی بقا، محمد ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر مهندسی انتقال   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک