کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ ال‍ی‍ن‌
آت‍ش‌ س‍وزی‍ه‍ا
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
م‍ی‍ت‍س‍وب‍ی‍ش‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ب‍وش‍ی‍ن‍گ‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ت‍وش‍ی‍ب‍ا
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌
 
پدیدآور:
ره‍ب‍ر
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ق‍طب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وه‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
زه‍ت‍اب‍ی‌اس‍ک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
رح‍ی‍م‌ زاده‌ خ‍وش‍رو، ع‍ل‍ی‌
ت‍ری‍پ‍ات‍ی‌، آ .ک‌
ع‍زی‍زی‌، ی‍وس‍ف‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
غ‍لام‍رض‍ا ک‍وه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خازنهای موازی
قطبی ، علیرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره آموزش ترانسفورماتورهای قدرت در شرکت الین از ۶۸/۹/۴ الی ۶۸/۹/۲۶ پیوست شماره ۲ از ۳
زهتابی اسکوئی ، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی قیمت تجهیزات فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت پستهای انتقال نیرو خریداری شده توسط شرکت توانیر در فاصله سالهای ۱۳۶۶- ۱۳۵۲
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آقایان غلامرضا کوهی و مجید آذرنوش ؛ محل ماموریت و زمان آن :آلمان ۷۲/۱/۲۹ الی ۷۲/۲/۱۲
کوهی ، غلامرضا ؛  [بی جا غلامرضا کوهی   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر انجام آزمایشات ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای زمین و کمکی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به خارج از کشور( بلژیک و سوئد )جهت نظارت بر آزمایشات روتیس تجهیزات بازسازی پست اراک قرارداد شماره ۱۱- ۶۸ - ۱ شامل ترانسفورماتورهای جریان و دیژنکتورهای ۴۰۰ کیلوولت گروه دوم از تاریخ ۷۰/۱۰/۲۴ تا۷۰/۱۱/۸
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورهای ۲۰۰ مگاولت آمپر ۴۰۰/۲۳۰/۲۰ کیلوولت و ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلوولت آمپری ۲۰/۰/۴ کیلوولت پست اراک ( قرارداد۴- ۶۸- ۱)
عزیزی ، یوسف ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش خشک کردن ترانسفورماتورهای قدرت با ایجاد خلاء
احمدی پور ؛  شرکت مشانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۴۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیوست شماره ( ۱ )گزارش ماموریت به ژاپن آقایان رهبر -مقدسی -رسانه
رهبر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست اقلام عملیات نصب پستهای فشار قوی
شرکت یهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۵۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی ترانسفورماتورهای ۱۳۲/۲۰ کیلوولت و ۱۳۲/۳۳ کیلوولت
وزارت نیرو .دفتر برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیاگرامهای استاندارد حفاظت
تریپاتی ، آ .ک ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تحقیقی از سیستمهای اطفاء حریق ترانسفورماتورهای قدرت اسفند ماه ۱۳۶۵
رحیم زاده خوشرو، علی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تعمیر و نگهداری تجهیزات پستهای فشار قوی
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .معاونت انتقال نیرو ؛  تهران سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نصب بوشینگ
نیروگاه شهید محمد منتظری   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۱۰۰۰۹۰ف‌۴پ‌م‌
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۱۰۰۰۱۰ف‌۴پ‌م‌
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت (۲۰ )۲۳۰/۱۳۲/۳۳کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوزدار و کم کلید
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3