کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ -ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ آم‍اری‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ک‌ی‍م‍ان‍ی‍دوم‍رت‍
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
دب‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
دی‍ک‍س‍ون‌ ، س‍ی‍دن‍ی‌ لارن‍س‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌.ام‌
خ‍ش‍ن‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
س‍ف‍ی‍دوش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زائ‍رپ‍ور، ام‍ان‌ ا
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ت‍ن‍ب‍اک‍وچ‍ی‌
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ و
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
روش‍ن‌، ام‍ان‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ک‌ک‍واری‌ ، دون‍ال‍د ال‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ه‍ن‍رس‍رای‌ ع‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
mcgraw-hill
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالوژی
توحیدی ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی عمومی introduction to chemical engineering thermodynamics
اسمیت ، جی .ام ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی همراه مسائل حل شده گوناگون Engineering Thermodynamics Including solved problems
خشنودی ، محمد ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌خ۵‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی
دبیری ، علی ؛  تهران موسسه انتشارات علمی و صنعتی تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭د۲‍ت۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک ، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری Thermodynamics, kinetictheory and statistical thermodynamics
سیرز، فرانسیس و ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توربو ماشین
دیکسون ، سیدنی لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک آماری
مک کواری ، دونالد الن ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع جداول و منحنی های ترمودینامیک همراه جدول خواص مواد( جامد، مایع ، بخار، گاز و دستگاه واحدهای متریک و غیر متریک علمی و صنعتی )
ابراهیمی ، محمود ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک برای زمین شناسان
تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
زائرپور، امان ا ؛  تهران هنرسرای عالی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭ز۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی :کارهای آزمایشگاه و مسائل ترمودینامیک
روشن ، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭ر۹،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک
تنباکوچی ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ت۹،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
سفیدوش ، فرهنگ ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۷،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مختصری از ترمودینامیک
شماره راهنما: گ‌-۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلرBoiler :
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول مقدماتی طراحی نیروگاه بخار
بهروزی ، پرویز ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۴۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیکل ترمودینامیکی توربین گاز
شماره راهنما: گ‌-۵۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری توربین گاز ویژه آموزشهای کارشناسی
میرزایی ، سعید ؛  [تهران ] سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده لاتین
 
 
cengle-ebook
u.s.a mcgraw-hill   ، 2005
شماره راهنما: 36 B
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2